Α. Περιγραφή του συστήματος

  - Δημιουργία, επεξεργασία, διαγραφή, ανάγνωση αρχείων ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης του κάθε χρήστη. 

  -Αντίγραφα ασφαλείας όλων των αρχείων και της ιεραρχικής τους δομής σε καθημερινή βάση.

 - Πρόσβαση στο Σύστημα από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο

  

Α1. Χρήση του συστήματος από την πλευρά του Δαχεριστή: 

 -Κάθε Διαχειριστής έχει στο σύστημα δικό του λογαριασμό, όπου συνδέεται με username και password που του αποστέλλονται. 

 -Στο μενού του Διαχειριστή εμφανίζονται όλες οι λειτουργίες για τις οποίες είναι υπεύθυνος. Ο Διαχειριστής επιλέγει κάθε φορά να εκτελέσει τη λειτουργία που επιθυμεί 

 - Ο Διαχειριστής μπορεί να δημιουργεί τους Ρόλους που επιθυμεί στο Σύστημα και να αναθέτει σε κάθε Ρόλο τα αντίστοιχα δικαιώματα: Δημιουργία, επεξεργασία, διαγραφή, ανάγνωση αρχείων. 

 - Ακόμη ο Διαχειριστής, αν το επιθυμεί, προσδιορίζει ποιοι Ρόλοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε ποια Διαβαθμισμένα Αρχεία (πχ ελεύθερο, εμπιστευτικό, αυστηρά εμπιστευτικό, κτλ) και επίσης προσδιορίζει τους Ρόλους που έχουν δικαίωμα να χαρακτηρίζουν τη διαβάθμιση των αρχείων. 

 -Στον κάθε Ρόλο ο Διαχειριστής μπορεί να δίνει το όνομα που επιθυμεί, πχ Διευθυντής, για το Ρόλο που έχει όλα  τα Δικαιώματα. 

 - Ο Διαχειριστής εκχωρεί Ρόλο σε κάθε χρήστη με βάση του Ρόλους που έχει προσδιορίσει

 

Α2. Χρήση του συστήματος από την πλευρά των Χρηστών:

  -Κάθε Χρήστης έχει στο σύστημα δικό του λογαριασμό, όπου συνδέεται με username και password που του αποστέλλονται. Στο μενού του κάθε Χρήστη εμφανίζεται ο Ρόλος που του έχει ανατεθεί μέσα στο Σύστημα και οι λειτουργίες που μπορεί να εκτελέσει, ανάλογα με τα Δικαιώματα που του δίνει ο Ρόλος του: 

 - Δημιουργία, επεξεργασία, διαγραφή, ανάγνωση αρχείων. 

 - Πρόσβαση σε Διαβαθμισμένα Αρχεία 

 - Διαβάθμιση Αρχείων

- Αναζήτηση Πληροφορίας στα αρχεία χρησιμοποιώντας κατάλληλα φίλτρα